Falu Energi & Vatten Logotype

Välkommen till Falu Energi & Vattens årsredovisning 2017

Upptäck 2017
Falu Energi & Vatten Logotype

Om Falu Energi & Vatten

Vi är ett kommunägt energibolag med fokus på en klimatsmart vardag och framtidens infrastruktur i Falu kommun.

2017

Året 2017 var ett bra år för Falu Energi & Vatten. Resultatet visar att vi lyckats bibehålla och stärka bolagets ekonomiska läge.

Verksamhet

Med våra produkter och tjänster inom elnät, elhandel, fjärrvärme & fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del i samhället.

Ekonomi

Vår största utmaning är att ständigt utveckla kärnverksamheterna så att de är effektiva och konkurrenskraftiga. En annan är att underhålla och förnya infrastrukturen för att minimera avbrott och förslitningar. Vi ska inte lämna en ”skuld” till de som kommer efter oss och för att klara det krävs en god ekonomi.

Hållbarhet

För att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation.

Medarbetare

Inom Falu Energi & Vatten finns över 100 år av samlad kunskap som förstärkts med nya moderna verksamheter. För oss är omtanke varje dag en viktig devis som vi alla inom företaget försöker följa. Att bidra till en enkel och bekväm vardag är vårt grundläggande uppdrag.

Styrelsen

Falu Energi & Vattens styrelse är politiskt tillsatt och har det övergripande ansvaret för företagets organisation och förvaltning.

Ägarstruktur och organisation

Varumärket

Affärsidé

Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Falu Energi & Vattens affärsidé består av våra ledstjärnor pålitlighet, effektivitet och uthållighet. Vi ska arbeta för att våra kunder får en enkel och bekväm vardag. Vi ska också arbeta för att våra kunder får vad de efterfrågar; prisvärda produkter med rätt kvalitet.

Vision

100 % nöjda kunder – i dag och i morgon.

Med visionen vill vi möta kundernas och omvärldens krav på hur dagens och framtidens infrastruktur ska se ut. Det är en utmaning som kräver att vi är på tå inför förändringar och skapar förutsättningar för att genomföra klimatsmarta lösningar.

100 % nöjda kunder är grunden i vår verksamhet. Våra kunder är också våra ägare och vi ska alltid sträva efter att kunden är helt nöjd. I dag och i morgon är vårt sätt att beskriva arbetet med att skapa en infrastruktur för framtiden.

Ledstjärnor och värdegrund

Pålitlighet, effektivitet och uthållighet.

Många av våra produkter är livsnödvändiga och av central betydelse för att våra kunder ska kunna leva ett problemfritt och bekvämt liv. För att vi ska uppfattas som pålitliga krävs stort förtroende bland kunderna. Det förutsätter att vi är ett kundorienterat företag som visar öppenhet, lyhördhet och respekt för kundernas behov och önskemål.

Vi ska på ett affärsmässigt sätt leverera flexibla och prisvärda lösningar som tillfredsställer kundernas behov. Effektivitet förutsätter en målstyrd organisation med stor professionalitet och stolthet. Det ställer också krav på stor öppenhet och lyhördhet bland medarbetare för att organisationen ska upplevas som tillgänglig, tillmötesgående och serviceinriktad.

Falu Energi & Vatten är ett företag med en 100-årig historia. Vi förbinder oss att ta ett långsiktigt samhällsansvar för att på ett resurssnålt och miljövänligt sätt tillfredsställa kundernas behov gällande el, kraft, värme & kyla, återvinning, vatten och digital kommunikation. Uthållighet inom dessa områden ställer krav på framsynt ledarskap, för att kunna leverera kreativa och klimatsmarta lösningar som är till nytta för dagens kunder samt deras barn och barnbarn.

Här finns vi


Året 2017 var ett bra år för Falu Energi & Vatten. Koncernens resultat blev 107 miljoner kronor, vilket är det bästa någonsin. Det är riktigt glädjande. Resultatet visar att vi lyckats bibehålla och stärka bolagets ekonomiska läge.

Under 2017 hade bolaget en resultatbudget på 93 miljoner kronor. Att utfallet blev bättre, 107 miljoner kronor, beror på flera olika saker. Den främsta anledningen är en ökad försäljning av våra tjänster och produkter. – Under året har vi utfört många kundprojekt och överskottet från dessa utgör den positiva skillnaden mellan utfall och prognos, förklarar Dahlberg.

Stabil basverksamhet

Falu Energi & Vattens basverksamhet – den dagliga leveransen till kunderna – har bidragit till ett resultat enligt förväntan. Undantaget är produktionen av kraft som inte nått planerade volymer. Det beror främst på att väderförhållanden för vind- och vattenkraft inte varit optimala.

Två viktiga anledningar till att vi klarar av att skapa ett stabilt resultat är en kostnadsmedvetenhet och ett effektivitetstänk hos alla medarbetare. Effektivitet är ett av våra värdeord och det är viktigt att vi kan leva upp till det. Inte minst med tanke på att flera av våra verksamheter bedrivs som reglerade monopol och kunden inte kan välja någon annan leverantör. Jag är stolt över våra medarbetare som med stort engagemang säkerställer leverans till Faluborna varje dag, året om.

Resultat skapar utveckling

Att göra ett starkt resultat som kommunalt bolag kan lätt ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med priser. Genom att effektivisera i verksamheten kan vi möta andra kostnadsökningar och konsekvensen blir positiv för kunderna. Ett exempel är priserna på fjärrvärme som förblev oförändrade inför 2018. Ett starkt resultat ger oss också möjlighet att utveckla verksamheten. Under 2017 har vi investerat 230 miljoner kronor i totalt 211 olika projekt.

Några av de större projekten var utbyggnad av elnät, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla och VA på landsbygden. Fiberutbyggnaden var fortsatt intensiv och under 2017 användes 36 procent av investeringarna till stadsnätet. Även om vi gör ett starkt resultat räcker det inte till våra utgifter för investeringar. Det finns alltså inga pengar ”över”, utan vi måste till och med låna lite. Med tanke på hur viktiga dessa investeringar är för nuvarande och framtida kunder är det lättare att förstå varför vi behöver ett bra resultat.

Lägre priser än medelkommunen

Om man jämför Falu Energi & Vattens priser med kostnadsutvecklingen i landets övriga kommuner, så ligger Falun lägre än medelkommunen. I den årliga prismätningen Nils Holgersson förbättrade vi oss med nio placeringar och landande på plats 83 av 290 kommuner.

Det stora målet är att nå placering 50. Vi jobbar alla utifrån olika lokala förutsättningar, vilket påverkar våra priser och placeringen i mätningen. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Placering 50 är med andra ord ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.

Koncernbidrag till kommunen

Resultatet på 107 miljoner kommer inte enbart gå till investeringar, utan bolaget lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu Kommun. Sedan något år tillbaka lämnar vi totalt 18 miljoner kronor till ägaren. Det känns bra att det finns förståelse för den investeringstunga verksamhet vi bedriver och att ägaren låter så mycket som möjligt stanna kvar i bolaget. Det gör att vi på sikt kan minska våra lån.

Per Dahlberg, VD

Företaget i siffror 2017

Produkter och tjänster

El

För att få el i vägguttaget behövs en anslutning till elnätet. Vårt elnät täcker nästan hela Falu kommun, förutom Enviken. Det har också förgreningar till Hälsingland och Gästrikland.

Vi bygger ständigt ut elnätet för att ansluta nya villaområden, företag och köpcentrum. Sedan slutet av 90-talet har vi även arbetat med att vädersäkra nätet. Det handlar i första hand om att ersätta gamla luftledningar med kablar i marken för att öka leveranssäkerheten oavsett väder.

Men det räcker inte bara med ett elnät för att tända kökslampan. Du behöver också själva elenergin. Sedan 2013 är vi ett elhandelsföretag och säljer så kallad ren el. Det är el som inte belastar klimatet, utan tillverkas av lokala förnyelsebara energikällor som biobränsle, vattenkraft och vindkraft.


Kraftproduktion

Vår satsning på lokalproducerad och förnyelsebar energi börjar ge utdelning.

Vi har en omfattande produktion av el från lokala biobränslen i vårt kraftvärmeverk. I verket produceras även fjärrvärme, fjärrkyla och träpellets.

Sol, vind, vatten och biogas har också viktiga roller i vår gröna energimix. Vi äger flera vatten- och vindkraftverk i kommunen och vid reningsverket i Främby produceras biogas som ger både el och värme. Det senaste tillskottet i mixen är en solcellsanläggning vid Riksskidstadion på Lugnet.

Kraftproduktionen symboliserar på flera sätt den energi- och miljömedvetenhet som breder ut sig från stugorna till de globala beslutsfattarna.


Värme & Kyla

Fjärrvärme är en prisvärd, enkel, bekymmersfri och miljövänlig värme. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i Falun och lokalt i Grycksbo, Bjursås och Svärdsjö.

Vårt nät är väl utbyggt för fjärrvärme och värmer upp hälften av alla element i Falun. Fjärrkylenätet finns i centrala delarna av Falun och används bland annat av galleriorna.

Fjärrvärmen kommer från våra värmeverk som eldas till nästan 100 procent med biobränsle som flis, bark, sågspån och pellets. Vi var också ett av de första företagen att leverera fjärrvärme och fjärrkyla med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Märkningen ställer mycket höga krav på de varor som godkänns och kallas ofta för ”världens tuffaste miljömärkning”.

Bra Miljöval innebär att värmen kommer från förnybara bränslen och inte skyddsvärd skog. Det innebär också att skogsägare som levererar bränslet bedriver ett hållbart skogsbruk, till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen.


Stadsnät

Falu Stadsnät är ett fibernät som vi bygger inom Falu kommun. Med stadsnätet anslutet till fastigheten får du bredband med både hög hastighet och lång livslängd.

Behovet av snabbare kommunikation bara växer och växer. Falu Stadsnät är ett fritt och öppet fibernät där du bestämmer vem som ska leverera internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster till ditt hem. Allt via en fiberkabel som klarar av att skicka information i hög hastighet.

Fram till 2016 har vi anslutit över 7 000 kunder till Falu Stadsnät. Både i de centrala stadsdelarna och på landsbygden. Vårt mål är att alla ska ha tillgång till snabb, stabil och säker uppkoppling där de bor.


Återvinning

Vi tar hand om allt avfall från hushållen i Falu kommun och en stor del av Faluns olika verksamheter. Varje dag hämtar våra åtta sopbilar avfall från olika delar av kommunen.

Avfallet kommer sedan till vår återvinningsanläggning, Falu återvinning, på Ingarvet. Där bearbetas och transporteras avfallet vidare för energi- och materialåtervinning. Komposterbart blir jord. Brännbart och trä blir värme och el i kraftvärmeverken. Kartong, metall och glas återvinns och blir nya produkter.

På våra välbesökta återvinningscentraler i Falun, Bjursås och Svärdsjö ger vi också privatpersoner och företag möjlighet att lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall. Genom att källsortera allt avfall spar vi på jordens resurser och för att minska miljöpåverkan vid insamling av avfall kör vi några av världens modernaste sopbilar.


Vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för nästan allt liv. Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 13 555 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 48 000 Falubor.

Sedan 50-talet har vi hämtat 85 procent av kommunens dricksvatten från Rogsjön och Falu vattenverk. Under 2015 började vi att slussa in vatten från vårt nya vattenverk i Lennheden. Tillsammans med Borlänge Energi har vi byggt ett av Sveriges modernaste vattenverk som ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Övergången från ett ytvatten i Rogsjön till ett grundvatten från Badelundaåsen innebär mindre risk för framtida föroreningar.

Våra övriga vattenverk finns i Enviken, Svärdsjö, Vika Kyrkby, Vika Strand, Aspeboda och Årboheden. Alla verk har ett grundvatten och sin egen reningsprocess beroende på vilket typ av vatten som kommer in.

Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet som kommer från hushåll, allmänna anläggningar och industrier. Det renas i något av våra åtta reningsverk och återlämnas sedan i kretsloppet med minsta möjliga miljöpåverkan.


Stora anläggningar

Falu återvinning

Falu återvinning är en av Faluns största mötesplatser med cirka 100 000 besökare varje år.

Här tar vi hand om material från privatpersoner och företag som vi sedan levererar vidare och återvinner på bästa sätt. Tillsammans med invånarna och företagen i Falu kommun återvinner vi 99 procent av allt avfall. Av de komposterbara soporna gör vi till exempel planterings- och anläggningsjord som du kan handla på försäljningsområdet. Där kan du även köpa sand, grus och pellets.

På Falu återvinning finns också Ta Tillvara, en arbets- och mötesplats som tar emot fullt fungerande prylar. Prylarna säljer de sedan vidare till fyndpriser i butiken på Ingarvet.

Lennhedens vattenverk

Lennhedens vattenverk är vårt senaste vattenverk och ett av norra Europas modernaste. Under 2015 startade vi resan med att ersätta Falu vattenverk som försett centralorten Falun med ytvatten från Rogsjön sedan 1953.

Lennhedens vattenverk ligger på Badelundaåsen intill Dalälven och ägs gemensamt av Falun och Borlänge. Vattnet som pumpas upp från åsen är ett så kallat grundvatten och ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Grundvattnet som pumpas upp från 38 meters djup är av så hög kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas under reningsprocessen.

I vattenverket behandlas vattnet enbart genom luftning och 20 sandfilter som fäller bort mangan och järn. Vattnet pumpas sedan 8,5 kilometer till Tjärna vattenverk, för en sista behandling med UV-filter. Den ultravioletta tekniken gör så att eventuella bakterier och parasiter blir sterila eller dör.

Systemet bygger på att Lennheden fungerar som ett delbehandlingsverk, medan desinfektion och finjustering sker i Tjärna vattenverk. Vatten från Tjärnas grundvattentäkt kommer att blandas in kontinuerligt och fördelas till Falun respektive Borlänge. Att kommunerna nu har två vattenverk ger också en säkerhet inför ett driftstopp – då kan det fungerande verket gå in och försörja städerna med vatten. Vattnet når sedan Falun efter 25 kilometer och för att öka säkerheten finns det två vattenledningar. Om en ledning behöver underhåll kan den andra tas i bruk.

Främby reningsverk

Varje dygn kommer det in 17 miljoner liter avloppsvatten till Faluns stora reningsverk i Främby.

Verket renar vattnet i Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet samt vattnet från Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn. Reningen utförs i flera olika steg. Först silar vi bort det som egentligen inte ska spolas ner i toaletten. Sedan tillsätter vi ett ämne som gör att större partiklar sjunker till botten och blir till slam. Vattnet rinner sedan vidare till bassänger med våra minsta arbetare, bakterierna. Efter 12 timmar i reningsverket släpper vi ut vattnet i det naturliga kretsloppet och sjön Runn – renat till 95 procent.

Främby reningsverk har även en särskild anläggning för att rena vatten från Falu Gruva. Ett vatten som innehåller en stor mängd tungmetaller. Förutom Främby finns kommunala reningsverk i Bjursås, Boda, Enviken, Grycksbo, Linghed, Sågmyra och Vika.

Västermalmsverket

Västermalmsverket är ett kraftvärmeverk som ger fjärrvärme och fjärrkyla till Falun och el till stora delar av kommunen.

I kraftvärmeverket eldas material från skogsavverkning och lokala sågverk, såsom flis, bark och sågspån, samt trä som slängts vid våra återvinningscentraler.

Kraftvärmeverket har två stora pannor med vattenbehållare som kokar när det blir tillräckligt varmt. Vattenångan leds sedan vidare till en turbin och en generator som börjar generera ström. Precis som en gammal cykellampa. Resten av det varma vattnet skickas ut i fjärrvärmenätet eller vidare för tillverkning av fjärrkyla.

Under vintern när det är som kallast behövs det extra mycket material att elda med. Därför tillverkar vi pellets som är enkel att transportera och lagra. På det viset får Falun både lokalproducerad och klimatneutral el, värme, kyla och pellets i ett smart energisystem.

Förutom Västermalmsverket finns det tre reservanläggningar i centrala Falun – Dalregementet, Falu lasarett och Skyfallet. Anläggningarna används vid till exempel köldtoppar för att trygga värmeförsörjningen. I Grycksbo, Bjursås och Svärdsjö finns lokala fjärrvärmenät med hetvattencentraler som använder den egna pelletsen som bränsle.

Solenergi, vindkraft, vattenkraft & biogas

På flera platser i Falu kommun äger Falu Energi & Vatten kraftanläggningar som producerar el av förnyelsebara energikällor.

I dag äger vi tre vindkraftverk som står på Högberget i Bjursås och Tavelberget i Linghed. Tillsammans genererar Arne, Ellen och Henrika 18 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar elvärme för 900 villor.

 

Vi äger fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Genom produktionen av vattenkraft bidrar vi till att ersätta importerad kolkraft och minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton varje år.

På Främby reningsverk i Falun tar vi hand om slam från avloppet. Slammet kommer från alla våra reningsverk, men även vissa företag. I verket bryts slammet ner tillsammans med fett från restaurangers fettavskiljare och bildar rötgas – en form av biogas. Rötgasen driver sedan en biogasmotor som genererar koldioxidfri el. Varje år producerar biogasmotorn el som motsvarar 1,2 miljoner kWh. Det räcker till elvärme för 60 villor per år.

Sedan 2014 har vi även Assar på Lugnet. En solcellsanläggning som består av 20 paneler med en maxeffekt på 5,1 kilowatt. Assar producerar 5 000 kWh el per år, vilket ger hushållsel till två lägenheter.

Driftcentralen

31 500 kunder får ström från vårt elnät, dygnet runt och året om. Nätet övervakas och styrs från driftcentralen i Falun.

Teamet i driftcentralen ansvarar för att övervaka det 320 mil långa elnätet. Om det uppstår störningar reder vi ut orsaken till felet, gör omkopplingar från centralen och skickar ett arbetslag till platsen för att reparera felet. Nätet övervakas via ett driftövervakningssystem som är IT-baserat.

Har strömmen gått? Vid ett strömavbrott finns det några saker som du kan göra själv.

Ekonomisk utveckling

Fotnot: Diagrammen visar endast verksamheter med positiva resultat.

Koncernen

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning tkr 748 380 717 561 692 975 655 550 626 339
Rörelseresultat tkr 128 830 122 518 109 127 116 763 131 374
Finansiella intäkter tkr 9 744 12 806 5 004 11 697 3 056
Finansiella kostnader tkr –31 989 –34 772 –39 017 –42 194 –42 528
Resultat efter finansiella poster tkr 106 585 100 552 75 114 86 266 91 902

Balansräkning

2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar tkr 2 265 875 2 179 125 2 072 455 1 998 892 1 880 086
Totalt Eget kapital tkr 773 325 704 452 641 354 594 959 542 281
Avsättningar & långfristiga skulder tkr 1 519 913 1 508 501 1 158 498 1 179 104 1 211 792
Balansomslutning tkr 2 474 281 2 380 429 2 293 360 2 269 717 2 118 573

Nyckeltal

2017 2016 2015 2014 2013
Soliditet % 31,3 29,6 28,1 26,2 25,6
Avkastning på eget kapital % 13,8 14,3 11,7 14,5 16,9
Avkastning på totalt kapital % 5,6 5,8 5,1 5,7 6,4
Försäljning värme GWh 313 308 292 285 312
Försäljning egenproducerad el GWh 82 86 98 87 80
Försäljning el till slutkund GWh 91 70 44 12
Nätomsättning GWh 539 551 546 521 541

Årets Nils Holgersson-rapport

Falun landade på plats 83 av 290 kommuner i den senaste Nils Holgersson-undersökningen från 2017.

I över 20 år har HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO gemensamt analyserat hur mycket det kostar att driva ett flerbostadshus i landets 290 kommuner.

Rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” ges ut varje år och undersöker prisskillnader för avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Undersökningen är en viktig måttstock för att jämföra Falu Energi & Vattens kostnadsutveckling mot hur det ser ut i Sverige i stort. Det skapar konkurrens och drivkraft att bli bättre.

Falu Energi & Vattens mål

Bolagets mål är att nå plats 50 i Sverige. Då kan vi vara uthålliga, pålitliga och effektiva i våra leveranser till Faluborna.

2020 – 50

2019 – 60

2018 – 75

2017 – 83

 

Fotnot: Uppgifterna i rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” kommer från branschorganisationerna Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energimarknadsinspektionen och Svenskt Vatten. Du kan läsa mer om prisjämförelserna på www.nilsholgersson.nu

Hållbarhetsredovisning

Falu Energi & Vatten har funnits i över 125 år. Flera av våra produkter och tjänster utgör kärnan i samhällsviktiga funktioner som till exempel strömförsörjning, hantering av avfall och rening av dricksvatten.

Som kommunägt energibolag och en viktig samhällsaktör är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för en hållbar utveckling.

Hållbarhetsredovisning sammanfattar bolagets hållbarhetsarbete under 2017. Den utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten, enligt 6 kap ÅRL.

Faluns energisystem

Ett hållbart energisystemet är ett system som ger långsiktiga, stabila villkor för både producenten och konsumenten. I Faluns energisystem lämnas inget åt slumpen. Systemet innehåller många klimatsmarta lösningar som jackar i varandra och skapar ett av världens bästa energisystem.

All energi som Falu Energi & Vatten producerar är både lokalproducerad och förnyelsebar. Energin kommer från solkraft, vindkraft, vattenkraft, biogas och i kraftvärmeverket blir lokala biobränslen miljövänlig el.

Hjärtat i energisystemet är kraftvärmeverket i Falun. I Västermalmsverket eldas spån, flis och bark i två värmepannor. Värmen i pannorna kokar vatten till ånga som sedan blir el. Restvärmen som är kvar efter elproduktionen blir varmt vatten – fjärrvärme. Det varma vattnet leds sedan hem till fjärrvärmekunder, där det värmer upp vatten som används till element och tappvatten i kranar. När vattnet kallnat går det sedan tillbaka till Västermalmsverket för att värmas upp på nytt. På sommaren, när det inte behövs varma element, används värmen för att skapa kyla i kylmaskinen. Kyla används till exempel i staden gallerior och på lasarettet. Men kretsloppet stannar inte där. Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen.

Till systemet hör även vindkraftverk, vattenkraftstationer, solcellspaneler och en gasmotor som gör el och värme av det slam som finns på reningsverket i Främby.

Under sommaren används också värmen för att torka sågspån och tillverka pellets. Pelletsen lagras sedan till vintern och används i värmeverken.
På det viset flyttas värme från sommar till vinter.

Energisystemet i siffror

95 procent av alla bostäder i centrala Falun värms med fjärrvärme. I hela kommunen värmer fjärrvärmen mer än hälften av alla hushåll.
Fjärrvärmen eldas till 100 procent med biologiskt bränsle som flis, bark och sågspån.

Tillsammans minskar alla fjärrvärmekunder i Falun utsläppen av koldioxid med 145 000 ton per år. Det är lika mycket som 47 000 bilar släpper ut per år. Fjärrvärmenätet i Falun är 180 kilometer långt (samma sträcka som Falun-Sälen.)

Varje år produceras 45 000 ton pellets. En tredjedel används till fjärrvärme och två tredjedelar säljs till andra som behöver värme.

Sedan hösten 2014 transporteras fjärrvärme mellan Borlänge och Falun i en lite drygt 18 kilometer lång fjärrvärmeledning. Fjärrvärmen i Borlänge kommer från kraftvärmeverket, som eldas med avfall och spillvärme från industrier.

Faluns vatten-, vind- och kraftvärmeverk producerar cirka 20 procent av hela kommunens behov av el. Varje varv på ett vindkraftverk ger tillräckligt med el för att driva en elbil i 10 kilometer.

Vi finns i din vardag

Falu Energi & Vatten är ett företag som hela tiden finns närvarande i människors vardag. Vad vi levererar och på vilket sätt speglar vårt förhållningssätt till våra kunder.

Våra ledstjärnor – pålitlig, effektiv och uthållig – utgör grundstenarna i vårt förhållningssätt till kunderna. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som öppna och ärliga. Vi tar ansvar och skapar trygghet samtidigt som vi är kreativa och hittar nya lösningar för att nå våra mål.

Hos oss arbetar många olika yrkeskategorier som till exempel energi- och miljöingenjör, ekonom, drifttekniker, IT-tekniker, kommunikatör, elektriker, projektledare, kundservicepersonal, receptionist, montör och renhållningsarbetare.

Våra medarbetare erbjuds en trygg anställning i ett framåt företag med möjligheter till personlig utveckling.

Mål för 2020

För att lyckas med framtida utmaningar har Falu Energi & Vatten ett antal övergripande mål som tar oss närmare visionen ”100 % nöjda kunder – i dag och i morgon”.

Vår största utmaning är att ständigt utveckla Falu Energi & Vattens kärnverksamheter så att de är effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara. Vi tror att det är framgången för att kunna leverera prisvärda produkter och tjänster till våra kunder.

Målen ger oss en bild av vad vi ska uppnå och hur vi ska komma dit. Alla våra mål är mätbara för att vi ska kunna följa dem och se att vi utvecklas i rätt riktning. Med en fungerande målstyrning blir det lättare att prioritera, både som organisation och för alla som jobbar på Falu Energi & Vatten. Det stärker också engagemanget hos oss alla.

Kundmål: Enkelt och nära

Vi är ett företag som hela tiden finns närvarande i människors vardag. Att bidra till en enkel och bekväm vardag är vårt grundläggande uppdrag. Vad vi levererar och på vilket sätt vi gör det, speglar vårt förhållningssätt till våra kunder. Som kund ska du uppleva oss som öppna, ärliga och tillgängliga. Du ska känna att vi tar ansvar och skapar trygghet, samtidigt som vi är kreativa och hittar nya lösningar. Vi ska också arbeta för att du får lokalproducerade och prisvärda produkter med rätt kvalitet.

 • 2020 ska företagets kundnöjdhetsindex* vara 8,0.
 • 2020 ska företaget ha nått placering 50** i Nils Holgersson-undersökningen.

* Ett kundnöjdhetsindex är ett mått för hur kunden upplever oss som leverantör. 10 är max.
** Placering 1 är bäst bland Sveriges 290 kommuner.

Medarbetarmål: En attraktiv arbetsgivare

Engagerade chefer och motiverade medarbetare är en förutsättning för att företaget ska fortsätta utvecklas. En viktig del av vår verksamhet utgörs av möten och kontakter med kunder och kollegor. Det är i dessa möten som kvaliteten i verksamheten skapas. Arbetsmiljön har också stor betydelse för vår produktivitet, kvalitet och möjlighet att nå våra mål. Vi ska må bra på jobbet och därför är det viktigt att vi har ett aktivt arbetsmiljöarbete.

 • 2020 ska företagets prestationsindex* vara 8,0.
 • 2020 ska andelen medarbetare som rekommenderar företaget som arbetsgivare vara 95 %.

* Prestationsindex är ett mått på hur en medarbetare upplever sina förutsättningar att göra ett bra jobb. 10 är max.

Hållbarhetsmål: Hållbart för framtidens generationer

För att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation Falubor. För oss innebär det allt från det globala helhetsperspektivet ner till enskilda lokala aktiviteter. Vi vill göra vardagen bekvämare och bidra till att våra barn och barnbarn kan växa upp i ett hållbart samhälle. Ett samhälle som hämtar sin energi från lokala och återanvändbara resurser. För att nå dit måste vi ständigt utmana oss själva för att leverera lösningar som gör skillnad i Falubornas vardag.

 • 2020 ska 70 % av företagets fordon vara fossilfria.
 • 2020 ska 90 % av företagets medarbetare aktivt verka för att cirkulär ekonomi används i verksamheten.
 • 2020 har företaget minskat sin interna elförbrukning med 10 %.

Ekonomimål: Stabil ekonomisk tillväxt

En god finansiell styrka skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt. För att du som kund ska uppfatta oss som pålitliga ska vi sträva efter en jämn prisutveckling på våra produkter och tjänster. Med en ekonomi i balans skapar vi uthållighet för större investeringar eller eventuella motgångar.

 • 2020 ska företagets rörelsemarginal vara 20 %.
 • 2020 ska företaget ha en resultattillväxt på 5 % per år.
 • 2020 ska företaget ha ett positivt kassaflöde.
 • 2020 ska företagets soliditet vara 30 %.

Företagsledningen


Per Dahlberg


Yrke VD

Utbildning och erfarenhet

Civilingenjör med inriktning maskinteknik. Tidigare vice VD för Falu Energi & Vatten och affärsområdeschef för el & stadsnät, marknadschef på Ericsson, utvecklingschef inom maskinindustrin.Peter Wigren

Yrke Teknikchef

Utbildning och erfarenhet

Civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Industriell Ekonomi. 26 år inom tung exportinriktad industri där jag haft roller som produktions-, planerings- och logistikchef. Kommer senast från SSAB. Drivit egen konsultverksamhet.Fredrik Wemming

Yrke Produktionschef

Utbildning och erfarenhet

Civilingenjör med inriktning elektroteknik. Tidigare projektledare på ABB, systemkonstruktör på Forsmarks kärnkraftverk samt elkraftkonsult hos Carl Bro (före detta Sydkraft konsult).Hanna Bergman

Yrke Hållbarhetschef

Utbildning och erfarenhet

Civilingenjör med inriktning teknisk miljövård. Arbetat på SÖRAB (kommunalägt avfallsföretag) i 8 år samt på Länsstyrelsen Dalarna i 2 år.Johanna Hansson

Yrke Ekonomichef

Utbildning och erfarenhet

Civilekonom med inriktning mot ekonomistyrning, har teknisk bakgrund som gymnasieingenjör. Tidigare arbetat inom transport- och anläggningsbranschen (MaserFrakt i 10 år) och industrin (ABB i 6 år).


Ulrica Modigs

Yrke HR-chef

Utbildning och erfarenhet

Examen innehållande pedagogik, juridik, ekonomi, folkhälsovetenskap och humanbiologi. Arbetat med personalfrågor de senaste 12 åren, strategisk HR som till exempel ledarutveckling, employer branding och verksamhetsutveckling.


Mats Hybinette

Yrke Marknadschef

Utbildning och erfarenhet

Dataingenjör (mellaningenjör) med inriktning på ekonomi/juridik. Tidigare olika chefsroller inom telekombranschen för Ericsson och inom kraftkabeltillverkning för NKT Cables. Mestadels roller inom marknad/försäljning/produktledning, men även inom supply chain, inköp och logistik.

Ordinarie ledamöter

Ragnar Kroona (ordförande)

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att arbeta med bolagets långsiktiga strategier.

Bo Wickberg (vice ordförande)

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få arbeta med ett bolag som har ett av samhällets viktigaste uppdrag – underhålla och utveckla infrastrukturen för el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten.

Carl-Erik Nyström

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att skapa ett förnuftigt samspel mellan samhällsstyre, ekonomi, omsorg av vår miljö och inte minst av att ta vara på den enskildes egna förmåga och olika initiativ till ständig förbättring.

Dietmar Gleich

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få insyn i och kunna påverka utvecklingen av livsviktig infrastruktur för Faluns invånare.

Lars Broman

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att verka inom ett bolag som redan är bra på förnybar energi så det blir ännu bättre.

Lars Runsvik

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få delta och medverka i styrelsens och företagets utvecklings- och innovationsarbete för framtiden.

Paula Aspfors

Mest intressant med styrelsearbetet?

Det mest intressanta med styrelsearbetet är att få bidra och medverka i ett kompetent och innovativt företags förvaltande och utvecklande av både anläggningar och infrastruktur. Ett arbete som bidrar till en ljusare, säkrare och mer hållbar framtid för Falubon.

Åke Persson (representant för arbetstagare)

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att bevaka styrelsens arbete ur ett arbetsmiljö- och arbetstagarperspektiv. Följa det långsiktiga arbetet för att nå dagens höga nivå på företaget, både tekniskt, miljömässigt, och medarbetarmässigt.

Suppleanter

Agneta Ängsås

Mest intressant med styrelsearbetet?

Jag har arbetat politiskt i många år, men inte suttit i styrelsen för ett kommunalägda bolag tidigare. Jag tycker styrelsearbetet är mycket lärorikt och intressant, främst arbetet med hållbarhet och målstyrning. När det gäller hållbarhet är det frågor om förnyelsebara energier som sol, vind och vatten. Målstyrningen är en viktig framgångsfaktor för företaget. Enkla tydliga mål som är väl kända och kommunicerade i hela företaget. Här är engagemanget hos medarbetare, ledning och styrelse mycket värdefullt. Vi får heller aldrig glömma vilka vi är till för, nämligen Faluns kommuninvånare.

Anders Björn

Mest intressant med styrelsearbetet?

Delta i arbetet kring Falu kommuns utveckling av energisystem och infrastruktur, och kunna bidra till ett hållbart samhälle. Satsningen på datahallarna sporrar lite extra.

Anders Engström

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få delta i framtagandet och utvecklandet av smarta vatten och energisystem, något som är grunden för mänskligt leverne.

Catharina Enhörning

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få möjligheten att vara med och utveckla ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Jan-Olov Karlsson Fält

Mest intressant med styrelsearbetet?

Jag ser mitt uppdrag som viktigt för att bidra till att skapa ett företag som ligger i framkant miljömässigt och ekonomiskt. Falu Energi & Vatten ska alltid upplevas positivt för kommuninvånarna och varumärket ska stå för klimatneutral produktion och utvecklingen. Ekonomiskt ska företaget vara pålitligt, ha taxor som alla kunder upplever som skäliga samt ett överskott som möjliggör investeringar för framtiden och den positiva utveckling som Falu Energi & Vatten står för.

Kjell Hjort

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få arbeta med jordnära frågor som vatten, el, avlopp, återvinning och energi. Sedan är det viktigt att bevaka skattebetalarnas rättigheter, hålla ned kostnader och se över hur tjänstemännen sköter företaget.

Mats Dahlberg

Mest intressant med styrelsearbetet?

Möjligheten att lära nytt och att påverka hur en av kommunens viktigaste tillgångar utvecklas.

Jacob Isacson (representant för arbetstagare)

Mest intressant med styrelsearbetet?

Möjligheten att positivt bidra med verksamhetskunskap från oss anställda.

Örjan Forssén (representant för arbetstagare)

Mest intressant med styrelsearbetet?

Att få vara med och delta i arbetet med Falu Energi & Vattens intressanta projekt. Det är många projekt för framtiden och miljön i Falun.

0 av 0

Dela Årsredovisningen