Nominerade till Svenska Publishing-Priset 2014

Omtanke varje dag. Året om.

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag med fokus på en klimatsmart vardag och framtidens infrastruktur i Falu kommun. För oss är det viktigt att bekvämligheter som el, värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten fungerar på bästa sätt. Vår största drivkraft är att skapa en framtidssäker infrastruktur. Vi vill bidra till att våra barn och barnbarn ska växa upp i ett samhälle utan utsläpp och som hämtar sin energi från lokala, återanvändbara resurser. Här kan du läsa mer om oss och hur vi arbetade under 2013.

2013

Det har varit ett händelserikt år i våra verksamheter. Här får du ett axplock av det som hänt.

Januari

Bok om vattnets väg till Falun

Under året skrivs historia för 2015 kommer Faluborna få nytt dricksvatten från Lennheden i Borlänge och Badelundaåsen. Det är ett viktigt steg mot ett tryggare vatten och ett nytt kapitel i kommunens vattenhistoria. Vi uppmärksammar den stora händelsen genom att påbörja arbetet med en bok om vattnets väg till Falun.

Februari

Falun och Borlänge svetsas samman

Äntligen byggstart för Falun och Borlänges gemensamma vatten- och fjärrvärmeledningar. Vi inviger samarbetet på Fågelmyra i Borlänge med både spadtag och svetsning.

Mars

Har gatljuset slocknat?

Vi tar över helhetsansvaret och skötseln av gatubelysningen i Falu kommun. Några undantag är gatljus som sköts om av Trafikverket och belysningsföreningar i Enviken, Vika och Lumsheden.

April

Köper vattenkraftstation

Vi blir ägare till Faluåns kraftstation i centrala Falun. Nu tillgodoser vi 20 procent av Falubornas elbehov med kraft från fem vattenkraftstationer, tre vindkraftverk, två kraftvärmeverk och en biogasmotor.

Vårmarknad och premiär för världsunik sopbil

Under den årliga vårmarknaden i centrala Falun visar vi upp en av våra världsunika elsopbilar. De nya bilarna har fått sällskap av en björn och under marknaden lämnar besökare namnförslag. Vår färgstarkaste återvinnare får namnet Tage. Vi delar också ut ett planteringskit med jord som vi producerar av Falubornas matavfall.

Maj

Falun är bäst i Sverige

Falun blir premiärvinnare när branschorganisationen Avfall Sverige utser landets bästa avfallsverksamhet. Vi firar med tårta tillsammans med kunderna!

Söndagsöppet på Falu återvinning

Många som besöker återvinningscentralen efterfrågar söndagsöppet och när våren gör intåg i Falun bestämmer vi oss för att prova. Under maj och september har vi öppet under sju söndagar – initiativet blir en succé!

Juni

Elförsäljning – en viktig pusselbit

Kommunfullmäktige i Falu kommun ger klartecken till att vi startar elförsäljning. Elen ska i första hand säljas till kunder i Falu kommun, men även till andra som vill köpa faluproducerad el. Elförsäljningen är en viktig pusselbit i arbetet med att bygga ett smart energisystem.

Faluns fjärrvärmepriser får godkänt

Vi blir medlemmar i Prisdialogen som är en modell för prövning av ändringar i fjärrvärmepriser. Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen som ska stärka kundens ställning. Modellen ska ge en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Juli

Sveriges fjärde bästa elbilskommun

Föreningen Gröna bilister utser Falun till den fjärde bästa elbilskommunen i landet. Vi får beröm för våra många laddplatser, snabbladdningsstation, de egna elbilarna och inte minst arbetet med att få andra att testa elbilar.

Augusti

Vi passerar kommungränsen

Vårt arbete med att koppla ihop Borlänge och Falun med vatten- och fjärrvärmeledningar passerar kommungränsen.

Skaparglädje som räddar liv

Under våren har elever i årskurs 1-2 på Söderbaumska skolan satt ord och bild på vattnets betydelse för människans överlevnad. Deras fantasi och skaparglädje resulterade i en färgsprakande utställning med tänkvärda ord under Runndagarna. Barnens arbete gav också ett bidrag till välgörenhetsorganisationen WaterAid.

Invigning av Lennhedens vattenverk

Tillsammans med Borlänge Energi inviger vi det gemensamma vattenverket i Lennheden. Ett av Sveriges modernaste verk som ska försörja Falun och Borlänge med dricksvatten.

September

Ett av världens bästa energisystem

Äntligen blir det bevisat hur smart Faluns energisystem faktiskt är. På Global District Energy Climate Awards i New York tar vi ta emot ett prestigefyllt miljöpris för våra investeringar i klimatneutral kraftvärme, el och pellets.

Nytt ljus på Kålgården

Kålgårdsparken i centrala Falun får ny gatubelysningen med LED-teknik istället för kvicksilver. Parken är en del i ett pilotprojekt som vi genomför på uppdrag av Falu kommun. Projektet ska hjälpa oss att hitta bra lösningar för att slussa ut miljöbovar som kräver mer el.

Invigning av ”Knoppens” nya mötesplats

Sommarens restaurering av den gamla tillsynsbyggnaden på höjden av Lustigknopp blir klar. Många nyfikna kommer för att inviga platsen med en av Faluns bästa utsikter. Under kullen döljer sig Faluns första vattenreservoar från 1898.

Oktober

Återvinningsteater för kommunens skolor

Sopakuten har premiär. Under hösten 2013 och våren 2014 bjuder vi in alla årskurs 1 och förskoleklasser i Falu kommun till en teaterföreställning om återvinning och avfall.

Indonesisk delegation studerar hållbart miljöarbete

Vi har många besök till våra olika verksamheter och under oktober får vi långväga gäster. En miljödelegation från Indonesien besöker oss för att studera Faluns avfalls- och återvinningsarbete, produktion av grön energi och rening av vatten.

November

Nominerad till Årets återvinningskommun

Falun är en av tre kommuner i landet som nomineras till Årets återvinningskommun genom tidningen Recycling & Miljöteknik.

Invigning av snabbladdare vid ICA Maxi

Tillsammans med helghandlande Falubor och lokala bilförsäljare inviger vi landets första snabbladdningsstation med combined charging system (CCS) vid ICA Maxi i Falun. Laddstationen är delfinansierad av Energimyndigheten genom projektet Elfordonsoffensiven.

Startar elförsäljning

Sedan 1 November 2013 är vi ett elhandelsföretag och säljer så kallad ren el. Det är el som inte belastar klimatet, utan tillverkas av lokala förnyelsebara energikällor som biobränsle, vattenkraft och vindkraft.

December

Tack för era julgranar!

För andra året i rad samlar vi in julgranar i Falu kommun. Insamlingen sker under januari och resultatet blir 5 100 granar som lämnas in till våra hämtställen. Totalt skänker vi fjärrvärme värd 15 300 kronor till RIA-stugan i Falun.

Verksamhet

Falu Energi & Vatten ansvarar för el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten. Allt det vi gör är till för kunder som bor eller har sin verksamhet i Falu kommun.

VD-ord

Bengt Gustafsson, VD
Bengt Gustafsson, VD

Att komma till årets slut innebär summering och i år känner jag, precis som tidigare år, stolthet. Vi är ett företag som för varje år tar flera steg framåt för att förbättra verksamheterna och våra tjänster. Jag ska berätta lite om vår resa 2013 och vad som knackar på dörren.

Koncernens resultat för 2013 blev 94,8 miljoner kronor jämfört med 84,9 miljoner kronor för 2012. Totalt sett så har samtliga verksamheter resultatmässigt överträffat sin budget. Smolket i bägaren har varit kraftproduktionen som brottats med fortsatt låga elpriser och minskad elproduktion. Att koncernen kan visa ett positivt resultat är bevis på att vi driver verksamheterna på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.

Ett annat bevis på kostnadseffektivitet är den årliga Nils Holgersson-rapporten. Den ger energiföretag en fingervisning kring hur prisjusteringarna slår och är en viktig måttstock för att jämföra kostnadsutvecklingen i Sverige. Rapporten bygger på en undersökning där ett påhittat flerbostadshus med femton lägenheter ”flyttas” mellan landets olika kommuner. Den visar och jämför kostnader för avfall, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Under åtta år har vi förbättrat oss från plats 210 till den senaste placeringen – 74. Det visar att våra prisökningar varit klart lägre än genomsnittet i landet, något som är mycket positivt för kunderna eftersom det ger lägre kostnader för våra tjänster.

Framtiden då, och det som knackar på dörren. Den största utmaningen som vi har är att ständigt utveckla våra kärnverksamheter inom el, kraft, värme & kyla, stadsnät, återvinning och vatten. De ska vara effektiva, konkurrenskraftiga och uppskattas av våra kunder. En del i den utmaningen är att underhålla den infrastruktur som vi bygger upp. Vi ska inte lämna en ”skuld” till framtidens kunder och för att klara det krävs en god ekonomi.

Vi ser fortsatt låga elpriser, vilket påverkar möjligheterna att investera i förnyelsebar elproduktion. Vi ser ett problem i detta då förutsättningen för att öka vindkraft, kraftvärme och elproduktion från solceller finns och skulle behövas för att klara utmaningen att minska växthusgaserna. Den globala utvecklingen vi ser i världen i dag är tyvärr en ökad elproduktion från kolkraft, vilket är förödande för klimatarbetet.

Genom starten av försäljning av el har vi kunnat skapa en marknadsorganisation som i större utsträckning kommer att sälja våra olika produkter. Det gör att vi kommer att ha en ännu bättre dialog med våra kunder. Vi får snabbare en känsla för hur kunderna tycker att vi arbetar och vad vi skulle kunna förbättra.

När det gäller våra projekt är vatten- och fjärrvärmeledningarna mellan Borlänge och Falun klart störst. De kommer att pågå under större delen av 2014 och är både spännande och viktiga för hela regionen. Att koppla samman Falun och Borlänge på det här viset är en tydlig markering att det är just med samverkan som vi i framtiden kan klara konkurrensen från andra expansiva regioner.

För att ta nästa steg i att utveckla vårt energisystem har vi sedan en tid arbetat med att skapa en serverpark. Den planeras på tomten som vi har granne med kraftvärmeverken. Vi vill kunna leverera förnyelsebar el till dataservrar och sedan ta tillvara överskottsvärmen i energisystemet. Våra planer är också att i framtiden kunna använda den gamla svavelsyratomten till en solcellspark, allt för att få mer förnyelsebar energi till serverhallarna. Detta skulle kunna bli de första serverhallarna i världen som är klimatpositiva. En etablering av serverhallar skulle också vara positivt för näringslivsutvecklingen i regionen.

Utredningar om ett nytt kraftvärmeverk har pågått en tid och under 2014 kommer vi att behöva ta ett inriktningsbeslut hur vi ska gå vidare med utredningen. Kraftvärmeverk 1 kommer att behöva ersättas inom ett antal år, men det är faktorer att ta hänsyn till inför en sådan stor investering.

Investeringar kring Skid-VM 2015 kommer att fortsätta och en viktig del i projektet är att i testa vissa funktioner under För-VM 2014. Allt för att vara redo för 2015.

Andra projekt som löper i vår dagliga verksamhet är vädersäkring av elnätet, utbyggnad av fibernät till de områden där kundintresset är som störst och förnyelse av vatten- och avloppsnätet. Det är också en positiv trend vad gäller nyanslutning av fjärrvärmekunder, vilket gör att nätet behöver byggas ut. I Faluns exploateringsområden kan vi erbjuda paketlösningar för all infrastruktur.

Vi lägger stor vikt vid att allt vi gör ska var positivt för klimatet och nästa generation. Vi har utvecklat ett energisystem som innebär att utsläppen av växthusgaser i Falun är bland de lägsta i Sverige. Vår nästa utmaning är att bidra till att minska utsläppen från fordon. Det är en svårare uppgift att lösa, eftersom fordonstrafiken ligger utanför våra ansvarsområden. Vi är övertygade att el kommer att vara en viktig drivkälla för framför allt bilar, men även bussar och viss trafik med lastbilar. Vårt bidrag till att få fler elfordon inom kommunen är att utveckla laddinfrastrukturen så att det går att ladda sin elbil när behov uppstår.

För att lyckas med allt jag pratat om krävs kompetens och nytänkande. Det finns i vårt företag och tillsammans strävar vi alla efter visionen 100 % nöjda kunder – i dag och i morgon. Det är en utmaning som kräver att vi är på tå inför förändringar och skapar förutsättningar för att genomföra klimatsmarta lösningar. Jag tycker att 2013 visar att vi har kommit en bra bit på vägen.

Företagets ryggrad

Affärsidé

Vi ska med stor pålitlighet och hög effektivitet leverera prisvärda produkter för att bidra till en uthållig utveckling av Falun som en attraktiv kommun att bo och verka i.

Falu Energi & Vattens affärsidé består av våra ledstjärnor pålitlighet, effektivitet och uthållighet. Vi ska arbeta för att våra kunder får en enkel och bekväm vardag. Vi ska också arbeta för att våra kunder får vad de efterfrågar; prisvärda produkter med rätt kvalitet.

Vision

100 % nöjda kunder – i dag och i morgon.

Med visionen vill vi möta kundernas och omvärldens krav på hur dagens och framtidens infrastruktur ska se ut. Det är en utmaning som kräver att vi är på tå inför förändringar och skapar förutsättningar för att genomföra klimatsmarta lösningar.

100 % nöjda kunder är grunden i vår verksamhet. Våra kunder är också våra ägare och vi ska alltid sträva efter att kunden är helt nöjd. I dag och i morgon är vårt sätt att beskriva arbetet med att skapa en infrastruktur för framtiden.

Ledstjärnor och värdegrund

Pålitlighet, effektivitet och uthållighet.

Falu Energi & Vatten är ett företag med en 100-årig historia. Vi förbinder oss att ta ett långsiktigt samhällsansvar för att på ett resurssnålt och miljövänligt sätt tillfredsställa kundernas behov gällande el, kraft, värme & kyla, återvinning, vatten och digital kommunikation. Uthållighet inom dessa områden ställer krav på framsynt ledarskap, för att kunna leverera kreativa och klimatsmarta lösningar som är till nytta för dagens kunder samt deras barn och barnbarn.

Många av våra produkter är livsnödvändiga och av central betydelse för att våra kunder ska kunna leva ett normalt, problemfritt och bekvämt liv. För att vi ska uppfattas som pålitliga krävs stort förtroende bland kunderna. Det förutsätter att vi är ett kundorienterat företag som visar öppenhet, lyhördhet och respekt för kundernas behov och önskemål.

Vi ska på ett affärsmässigt sätt leverera flexibla och prisvärda lösningar som tillfredsställer kundernas behov. Effektivitet förutsätter en målstyrd organisation med stor professionalitet och stolthet. Det ställer också krav på stor öppenhet och lyhördhet bland medarbetare för att organisationen ska upplevas som tillgänglig, tillmötesgående och serviceinriktad.

Verksamheter

El

För att få el i vägguttaget behövs en anslutning till elnätet. Vårt elnät är 320 mil långt och täcker hela Falu kommun – utom Enviken och kunder i Hälsingland och Gästrikland.

Vi bygger ständigt ut elnätet för att ansluta nya villaområden, företag och köpcentrum. Sedan slutet av 90-talet har vi även arbetat med att vädersäkra nätet. Det handlar i första hand om att ersätta gamla luftledningar med kablar i marken för att öka leveranssäkerheten oavsett väder.

Från driftcentralen på huvudkontoret övervakar och styr vi hela nätet via snabb kommunikation i fibernätet. Oftast kan man åtgärda eventuella problem direkt från centralen, men det händer att jourteamet får åka ut och leda om strömmen. Vi ansvara också för att mäta den el som förbrukas.

Men det räcker inte bara med ett elnät för att tända kökslampan. Du behöver också själva elenergin. Sedan 2013 är vi ett elhandelsföretag och säljer så kallad ren el. Det är el som inte belastar klimatet, utan tillverkas av lokala förnyelsebara energikällor som biobränsle, vattenkraft och vindkraft.

Kraftproduktion

Vår satsning på lokalproducerad och förnyelsebar energi börjar ge utdelning.

Vi har en omfattande produktion av el från lokala biobränslen i vårt kraftvärmeverk. Där produceras också värme, kyla och träpellets. Slutprodukterna distribueras i fjärrvärme- och fjärrkylenätet.

Vatten, vind och biogas har också viktiga roller i vår gröna energimix. Vi äger flera vatten- och vindkraftverk i kommunen och vid reningsverket i Främby produceras biogas som ger både el och värme.

Kraftproduktionen symboliserar på flera sätt den energi- och miljömedvetenhet som breder ut sig från stugorna till de globala beslutsfattarna.

Värme & kyla

Fjärrvärme är en prisvärd, enkel, bekymmersfri och miljövänlig värme. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i Falun och lokalt i Grycksbo, Bjursås och Svärdsjö.

Vårt nät är väl utbyggt för fjärrvärme och värmer upp hälften av alla element i Falun. Fjärrkylenätet finns i centrala delarna av Falun och används bland annat av galleriorna.

Fjärrvärmen kommer från våra värmeverk som eldas till 100 procent med biologiskt bränsle som flis, bark, sågspån och pellets. Vi är också världens första företag att leverera fjärrvärme, fjärrkyla och el med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Märkningen ställer mycket höga krav på de varor som godkänns och kallas ofta för ”världens tuffaste miljömärkning”.

Bra Miljöval innebär att värmen kommer från förnybara bränslen och inte skyddsvärd skog. Det innebär också att skogsägare som levererar bränslet bedriver ett hållbart skogsbruk, till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen.

Stadsnät

Behovet av snabbare kommunikation bara växer och växer. Vi har en framtidssäker lösning i Falu Stadsnät.

Stadsnätet är ett bredbandsnät där du fritt väljer internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster efter eget intresse och behov. Allt via en optisk fiberkabel som klarar av att skicka i princip obegränsat med information.

Falu Stadsnät är bara början på en ny tid för de digitala tjänsterna. Med stadsnätet skapar vi inte bara ett stort lokalt nätverk i Falun och Dalarna. Vi kan också kommunicera snabbare med resten av världen.

Återvinning

Vi tar hand om allt avfall från hushållen i Falu kommun och en stor del av Faluns olika verksamheter. Varje dag hämtar våra sju sopbilar avfall från olika delar av kommunen.

Avfallet kommer sedan till vår återvinnings- anläggning, Falu återvinning, på Ingarvet. Där bearbetas och transporteras avfallet vidare för energi- och materialåtervinning. Komposterbart blir jord. Brännbart och trä blir värme och el i kraftvärmeverken. Kartong, metall och glas återvinns och blir nya produkter.

På våra välbesökta återvinningscentraler i Falun, Bjursås och Svärdsjö ger vi också privatpersoner och företag möjlighet att lämna sorterat grovavfall, elavfall och farligt avfall. Genom att källsortera allt avfall spar vi på jordens resurser och för att minska miljöpåverkan vid insamling av avfall kör vi några av världens modernaste sopbilar.

Vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för nästan allt liv. Vi producerar cirka 15 miljoner liter kommunalt dricksvatten varje dygn i våra sju vattenverk.

I dag kommer 85 procent av kommunens dricksvatten från Rogsjön och Falu vattenverk. År 2015 kommer Falubor att få sitt vatten från Badelundaåsen och Lennhedens vattenverk. Tillsammans med Borlänge Energi har vi byggt ett av Sveriges modernaste vattenverk som ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Övergången från ett ytvatten i Rogsjön till ett grundvatten från Badelundaåsen innebär en mindre risk för framtida föroreningar.

Vi tar också hand om och renar avloppsvattnet som kommer från hushåll, allmänna anläggningar och industrier. Det renas i något av våra åtta reningsverk och återlämnas sedan i kretsloppet med minsta möjliga miljöpåverkan.

Här finns vi.

Våra större anläggningar

Falu återvinning

Falu återvinning är en av Faluns största mötesplatser med cirka 100 000 besökare varje år.

Här tar vi hand om material från privatpersoner och företag som vi sedan levererar vidare och återvinner på bästa sätt.

Tillsammans med invånarna och företagen i Falu kommun återvinner vi 99 procent av allt avfall. Av de komposterbara soporna gör vi till exempel planterings- och anläggningsjord som du kan handla på försäljningsområdet. Här kan du även köpa sand, grus eller pellets.

På Falu återvinning finns också Ta Tillvara, en arbets- och mötesplats som tar emot fullt fungerande prylar och säljer de sedan vidare till fyndpriser i butiken på Ingarvet.

Främby reningsverk

Varje dygn kommer det in 17 miljoner liter avloppsvatten till vårt stora reningsverk i Främby.

Verket renar vattnet i Faluns innerstad, Korsnäs- och Hosjöområdet samt vattnet från Danholn, Blixbo, Toftbyn och Sundborn.

Reningen utförs i flera olika steg. Först silar vi bort det som egentligen inte ska spolas ner i toaletten. Sedan tillsätter vi ett ämne som gör att större partiklar sjunker till botten och blir till slam. Vattnet rinner sedan vidare till bassänger med våra minsta arbetare, bakterierna. Efter 12 timmar i reningsverket släpper vi ut vattnet i det naturliga kretsloppet och sjön Runn – renat till 95 procent.

Främby reningsverk har även en särskild anläggning för att rena vatten från Falu Gruva. Ett vatten som innehåller en stor mängd tungmetaller.

Förutom Främby finns kommunala reningsverk i Bjursås, Boda, Enviken, Grycksbo, Linghed, Sågmyra och Vika.

Vindkraft, vattenkraft & biogas

I dag äger vi tre vindkraftverk som står på Högberget i Bjursås och Tavelberget i Linghed.

Tillsammans genererar Arne, Ellen och Henrika 18 miljoner kWh el varje år, vilket motsvarar 900 villor med elvärme.

Vi äger också fem vattenkraftstationer som är belägna vid Faluån, Sundborn, Korsnäs, Lustebo och Kniva. Genom produktionen av vattenkraft bidrar vi till att ersätta importerad kolkraft och minska utsläppen av koldioxid med 10 000 ton varje år. Under sommaren visar vi upp verksamheten för turister och intresserade. Under de mest intensiva turistveckorna är det möjligt att besöka Sundborns kraftstation intill Carl Larsson-gården.

På Främby reningsverk i Falun tar vi hand om slam från avloppet. Slammet kommer från alla våra reningsverk, men även vissa företag. I Främby bryts slammet ner tillsammans med fett från restaurangers fettavskiljare och bildar rötgas – en form av biogas. Rötgasen driver sedan en biogasmotor som genererar koldioxidfri el. Varje år producerar biogasmotorn el som motsvarar 1,2 gigawatt. Det räcker till elvärme för 80 medelstora hus per år.

Västermalmsverket

Västermalmsverket är ett kraftvärmeverk som ger fjärrvärme och fjärrkyla till Falun och el till stora delar av kommunen.

I kraftvärmeverket eldas material från skogsavverkning och lokala sågverk, såsom flis, bark och sågspån, samt trä som slängts vid våra återvinningscentraler.

Kraftvärmeverket har två stora pannor med vattenbehållare som kokar när det blir tillräckligt varmt. Vattenångan leds sedan vidare till en turbin och en generator som börjar generera ström. Precis som en gammal cykellampa. Resten av det varma vattnet skickas ut i fjärrvärmenätet eller vidare för tillverkning av fjärrkyla.

Under vintern när det är som kallast behövs det extra mycket material att elda med. Därför tillverkar vi pellets som är enkel att transportera och lagra. På det viset får Falun både lokalproducerad och klimatneutral el, värme, kyla och pellets i ett smart energisystem.

Förutom Västermalmsverket finns det tre reservanläggningar i centrala Falun – Dalregementet, Falu lasarett och Skyfallet. Anläggningarna används vid till exempel köldtoppar för att trygga värmeförsörjningen.

I Grycksbo, Bjursås och Svärdsjö finns lokala fjärrvärmenät med hetvattencentraler som använder den egna pelletsen som bränsle.

Falu vattenverk

Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 15 000 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 55 000 Falubor.

Det största vattenverket är Falu vattenverk som försett centralorten Falun med ytvatten från Rogsjön sedan 1953. Ett ytvatten är det vatten som finns ovan jord, till exempel i sjöar, vattendrag och hav.

I Falu vattenverk produceras cirka 85 procent av det kommunala dricksvattnet. Innan dricksvattnet når hushållens kranar genomgår det flera olika reningssteg för att ta död på eventuella bakterier. Det tas regelbundet prover på dricksvattnet vid vattenverket och på ledningsnätet för att kontrollera att det inte innehåller för mycket bakterier eller skadliga ämnen. Livsmedelverket ställer krav på vad dricksvattnet får innehålla och hur många prover som ska tas.

I de övriga vattenverken, Enviken, Svärdsjö, Blixbo, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda, används grundvatten och i Årboheden används både ytvatten och grundvatten. Ett grundvatten är det vatten som finns under jordytan, till exempel hålrummen i marken eller i berg. Varje verk har sin egen reningsprocess beroende på vilket typ av vatten som kommer in.

För att våra vattenverk ska kunna transportera dricksvattnet till hushållen krävs också:
  • 41 mil ledningar
  • 11 högreservoarer
  • 21 tryckstegringsstationer

Lennhedens vattenverk

Lennhedens vattenverk är Falu Energi & Vattens senaste verk och ett av Sveriges modernaste.

Verket ägs gemensamt av Falun och Borlänge, och ligger på Badelundaåsen intill Dalälven i byn Lennheden. under 2013 släpptes det första vattnet på till Borlängeborna.

Vattnet som pumpas upp från åsen är ett så kallat grundvatten och ska trygga kommunernas framtida försörjning av dricksvatten. Grundvattnet som pumpas upp från 38 meters djup är av så hög kvalitet att inga kemikalier behöver tillsättas under reningsprocessen.

I verket behandlas vattnet enbart genom luftning och 20 sandfilter som fäller bort mangan och järn. Vattnet pumpas sedan 8,5 kilometer till Tjärna vattenverk, för en sista behandling med UV-filter. Den ultravioletta tekniken gör så att eventuella bakterier och parasiter blir sterila eller dör.

Systemet bygger på att Lennheden fungerar som ett delbehandlingsverk, medan desinfektion och finjustering sker i Tjärna vattenverk. Vatten från Tjärnas grundvattentäkt kommer att blandas in kontinuerligt och fördelas till Falun respektive Borlänge. Att kommunerna nu har två vattenverk ger också en säkerhet inför ett driftstopp – då kan det fungerande verket gå in och försörja städerna med vatten.

Under 2015 kommer ledningarna till Falun att vara färdigbyggda. För att nå fram krävs ytterligare 20 kilometer ledning och för att öka säkerheten grävs det ner två. Om en ledning behöver underhåll kan den andra tas i bruk.

När Lennhedens vattenverk förser de båda städerna med vatten har vi säkrat dricksvatten för 100 år framåt. Miljöbelastningen vid vattenproduktionen blir lägre än tidigare och driftkostnaderna inte lika stora. Dels på grund av den lägre kemikalieanvändningen och dels i och med samordnad drift mellan Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi.

Företaget i siffror

Företaget i siffror
Samtliga siffror är från verksamhetsåret 2013
Årets Nils Holgersson-rapport

Kunder

Vi möter våra kunder i vardagen på många olika sätt. Kanske ansluter vi en villaägare till Falu Stadsnät. Eller tömmer en full soptunna. Men det händer också att vi träffas och skapar något tillsammans. Något som vi alla kan vara riktigt stolta över. Vi ska berätta om tre tillfällen från 2013.

Julgranar, värme och omtanke

För två år sedan bestämde vi oss för att delta i den nationella kampanjen Vi Värmer Varandra som arrangeras av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Det mynnade ut i en årlig julgransinsamling.

Insamlingen är vårt sätt att delta i kampanjen och öka kunskapen om fjärrvärmens förmåga att ta tillvara det som annars går till spillo. Och vi gör det tillsammans med Faluborna.

En julgran är utmärkt bränsle i produktionen av fjärrvärme. Granarna flisas vid Västermalmsverket och eldas i kraftvärmeverken där de blir miljövänlig el och värme. De blir ett litet komplement till de grenar, toppar och returträ från återvinningscentralen på Ingarvet som är vårt ordinarie bränsle.

Insamlingen sprider inte bara kunskap om fjärrvärme, den löser också ett problem. Istället för att varje Falubo ska kallstarta sin bil och transportera julgranen till en återvinningscentral hämtar vi dem med våra sopbilar. Tillsammans undviker vi att belasta miljön med extra utsläpp av koldioxid.

När alla granar samlats in har vi räknat ut hur mycket det skulle kosta oss att köpa in samma mängd bränsle från en skogsägare. Summan har vi sedan skänkt till RIA-stugan* i Falun i form av fjärrvärme till deras lokal. Julen 2013 samlade vi in 5 100 julgranar, vilket gav RIA-stugan fjärrvärme för 15 300 kronor. Miljön blev också en vinnare – totalt undvek vi utsläpp av 6,5 ton koldioxid.

* RIA-stugan är en fristad för människor i utsatta livssituationer som drivs av Svenska kyrkans församlingar och frikyrkor i Falu kommun.

Skaparglädje som räddar liv

Under 2013 har elever i årskurs 1-2 på Söderbaumska skolan satt ord och bild på vattnets betydelse för människans överlevnad. Deras fantasi och skaparglädje resulterade i en färgsprakande utställning med tänkvärda ord.

Barnens arbete är en del i den kommunikation som görs kring vatten med anledning av den historiska händelsen som sker våren 2015. Då kommer Faluborna få vatten från en ny grundvattentäkt i Lennheden, norr om Borlänge. Det är ett stort projekt som Falun och Borlänge gör tillsammans för att säkra framtida vattenförsörjning.
– I Sverige vrider vi på kranen och förväntas få ett rent vatten. I vårt arbete tillsammans med barnen vill vi belysa hur vatten, som är en självklarhet för oss, är en fråga om liv och död i andra länder, säger Ann-Louise Ebberstein, projektledare.

Vad har barnen fått göra under projektet?

– Vi bjöd in eleverna på studiebesök till Falu vattenverk och till Främby reningsverk. Efter det fick barnen ett uppdrag. De skulle beskriva vad vatten betyder för dem.

Hur kommer det sig att du vill ha hjälp med just det?

– Jag skriver en bok om vattnets väg till Falun på uppdrag av Falu Energi & Vatten. I boken lyfts vattnets betydelse i Falun ur ett historiskt perspektiv. Men vi måste även titta framåt och där har barnen varit en viktig del i projektet.

Vad blev resultatet av barnens engagemang?

– En månad efter studiebesöket åkte jag tillbaka till skolan. Barnen hade målat fantastiska teckningar, skrivit spännande dikter och även tagit fram faktablad om vattnets betydelse för människans överlevnad. Det visade vi upp för allmänheten på en utställning i samband med RunnDagarna i augusti.

Barnens engagemang har också mynnat ut i ett samarbete med hjälporganisationen WaterAid. Berätta mer!

– Vi valde en av teckningarna och en dikt som vi tryckte upp på en t-shirt. Den såldes under RunnDagarna och pengarna skänkte vi till WaterAid.

Vad jobbar WaterAid med?

– De jobbar med varaktig tillgång till rent vatten och sanitet i världen. Det är en internationell organisation som stöds av bland annat kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Nu också barnen på Söderbaumska skolan.

Hur mycket pengar fick ni ihop?

– 10 000 kronor. Det räcker för att förändra 50 människors liv till det bättre. 3 000 kronor, exempelvis, räcker för att bygga en skoltoalett till 300 barn.

Har du fått inspiration till boken?

– Ja, det har jag. Det som gett mig mest är att få se barnens glädje när jag lämnade över diplomet från WaterAid som visade att deras arbete räddar liv på andra barn i världen.

Vår starkaste återvinnare

Sopakuten Trailer

2013 gjorde en ny medarbetare entré hos oss, björnen på elsopbilarna. Under vårmarknaden i Falun bad vi besökare hjälpa oss med ett namn och det blev starten på historien om björnen Tage.

Den färgglada björnen är vår symbol för det kretslopp som vi skapar tillsammans och hela tiden kan utveckla till något ännu bättre. Kommunens hantering av avfall handlar inte bara om att ta hand om sopor, utan att förädla och ge tillbaka.
– Därför passar namnet Tage så otroligt bra. Ta och ge. Vi vill ta hand om avfallet och ge tillbaka i former som jord, värme och energi, förklarar Hanna Bergman, återvinningschef.

Anledningarna till att det blev just en björn är många.

– Den är en tydlig symbol för vår härliga natur. Det är viktigt för oss att vår natur mår bra och björnen är stor, stark och trygg. Precis det som vi strävar efter i vår verksamhet. Vi har till uppgift att ta hand om alla Falubor, då krävs det styrka.

Tages uppgift framöver kommer inte bara att innebära turer med elsopbilarna. Han ska hjälpa oss att berätta om hur vi tar hand om vårt avfall på bästa sätt.
– Tage blir en av våra viktiga ambassadörer. Kan Tage hjälpa oss och alla Falubor att sortera bättre kan vi också i slutänden få en ännu bättre verksamhet, säger Hanna.

Tage och Putte besöker skolor

Under hösten 2013 lanserade vi Sopakuten, en teaterföreställning om återvinning och avfall för årskurs 1 och förskoleklasser i Falu kommun.

Sopakuten är en lekfull och lärorik föreställning som lyfter de viktiga samhällsfrågorna: Varför ska man sopsortera och vad händer med djuren och naturen om soporna hamnar bland träd, vattendrag och bär.

Tillsammans med huvudrollsinnehavarna, sopbilschauffören Patrik ”Putte” Johansson och björnen Tage, får barnen följa med på en resa genom skog och mark för att lära sig mer om hur vi tar hand om sopor och miljön på bästa sätt.

Bakgrunden till att vi åker ut i skolorna är att vi har märkt av en allt större mängd sopor som sorteras fel. I plockanalyser av sopsortering i hushåll i Falun har andelen kompostsopor som sorteras fel ökat med 8 procent under en tioårsperiod (2002-2011). Det kostar mycket i form av miljöpåverkan och ekonomiska effekter.

En av de viktigaste målgrupperna för att lyckas påverka fler människor i rätt riktning är barnen. De är framtiden och har möjlighet att påverka många människor i sin omgivning. Vår satsning på en symbol för kretsloppet och teaterföreställningar för barn har väckt uppmärksamhet. Många kommenterar de färgglada sopbilarna och barn skickar in teckningar. Vi är otroligt glada för genomslaget och kommer fortsätta vårt arbete med att skapa engagemang för att sortera rätt liksom förståelsen för de positiva effekterna av återvinning på lång sikt.

Hållbar framtid

För att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Läs mer om hur vi arbetar med energieffektivisering. Både genom egna projekt, men också i samarbete med andra företag.

Energieffektivisering

Smarta energilösningar kan stoppa global uppvärmning

Fjärrvärme är ett av det mest effektiva sätten att minska utsläppen av koldioxid och stoppa den globala uppvärmningen som påverkar jordens temperatur och väder.

I centrala Falun värms 95 procent av alla bostäder med fjärrvärme. I hela kommunen värmer Falu Energi & Vatten mer än hälften av alla hushåll.

Fjärrvärmen kommer till mer än 90 procent från kraftvärmeverket som eldas till 100 procent med biologiskt bränsle, som flis, bark och sågspån. Varje år produceras 45 000 ton pellets. En tredjedel används till fjärrvärme och två tredjedelar säljs till andra som behöver värme. Alla fjärrvärmekunder i Falun har tillsammans minskat utsläppen av koldioxid med 145 000 ton per år. Det är lika mycket som 47 000 bilar släpper ut per år. I våra vatten-, vind- och kraftvärmeverk produceras också cirka 20 procent av hela kommunens behov av el.

Med fler energisystem som Falun har satsat på skulle jorden må bättre. Se filmen om hur vårt energisystem är uppbyggt för att kretsloppet ska fungera maximalt.

Smarta energilösningar kan stoppa global uppvärmning

Elbilen – inte längre en framtidsfråga

En stor utmaning för att ställa om samhället till en hållbar framtid är att minska det fossila beroendet inom transportsektorn.

Sedan 2009 har vi arbetat aktivt med att testa hur elbilar fungerar i Falun och kartlagt vilka problem vi kan hjälpa till att lösa. I takt med att elbilarna blir fler på Faluns gator har vi utökat tillgängligheten på publika laddstationer.

Men det finns fortfarande mycket kvar att göra och vi har ambitiösa planer. Dels kommer vi att utöka vår egen elfordonsandel och testa elbilar på ett storskaligt sätt i våra verksamheter. Dessutom kommer vi att förstärka och modernisera laddinfrastrukturen runt om i kommunen. Vi vill bidra till att fler Falubor vågar skaffa elfordon och på det sättet bli en aktivt bidragande del i vårt smarta energisystem.

Laddad statistik
  • 33 bilar i Falu kommun (12 finns hos Falu Energi & Vatten)
  • 82 bilar i Dalarna
  • 825 bilar i Stockholms kommun, vilket är flest i landet.
  • 14 offentliga laddplatser i Falu kommun.

Statistiken gäller bilar som enbart går på el eller en kombination med el och annat bränsle i form av plug in-hybrider. Den är framtagen av intresseorganisationen Power Circle under februari 2014.

Se också

elbilfalun.se, webbsida om elbilsprojektet och karta över laddstationer.
Så laddar du elbilen, broschyr om olika typer av laddning.

Smarta elnät på Lugnet

Vårt elnät som ser till att du får elen fram till bostaden är byggt för att klara dagens krav. Nu är det dags att ta nästa steg mot framtidens smarta elnät.

Ett smart elnät innebär ett ännu mer driftsäkert nät. Vid driftstörningar ska vi med hjälp av ny utrustning i elnätet snabbt kunna koppla ur delar som inte fungerar och kunna förkorta avbrottstiderna väsentligt.

På Lugnet pågår ett utvecklingsprojekt inför skid-VM 2015. Området har ett eget elnät med tio-talet nätstationer och under sommaren 2013 har stationerna försetts med fjärravläsning. Det gör att vi snabbt kan koppla bort ett fel och se till att alla nätstationer har spänningen tillbaka inom fem minuter.

När skid-VM är över kommer vi att utvärdera de olika sorters utrustning för smarta elnät som testats. Sedan är tanken att tekniken ska införas i tätorten Falun.

Samarbeten

Falun och Borlänge svetsas samman

Under 2013 togs första spadtaget för Faluns och Borlänges gemensamma vatten- och fjärrvärmeledningar.

Vatten och värme är livsviktiga funktioner och fördelarna med samarbetet som kopplar ihop städernas ledningar är många. För att ta några: Högre säkerhet. Minskade koldioxidutsläpp. Lägre produktionskostnad. Ökad konkurrenskraft.

När det gäller fjärrvärmeledningarna samarbetar Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi med produktionsplanering och drift i det gemensamma handelsbolaget Grundningen HB. Genom ständig optimering av produktion utnyttjar de ihopkopplade energisystemen den anläggning där produktionskostnaden är lägst och har minst miljöpåverkan. I Borlänge används avfall för produktion av el och värme, och pappers- och stålindustrin bidrar med spill- och restvärme. I Falun produceras el, värme, kyla och pellets från biobränslen.

När det gäller vattenproduktionen blir miljöbelastningen och driftskostnaderna lägre. Dels på grund av att det nya vattnet från grundvattentäkten i Lennheden kräver lägre kemikalieanvändning. Dels i och med samordnad drift mellan Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi i det gemensamma aktiebolaget Lennheden Vatten. Falun kommer också att byta från en ytvattentäkt till en grundvattentäkt, vilket ger ett mer säkert vatten som inte är lika känsligt för yttre påverkan.

Falun2015 Miljö & hållbarhet

Världens mest miljövänliga skid-VM

2009 bildades Beyond Skiing Foundation, ett projekt där näringslivet, kommuner och organisationer anslutit sig för att stödja satsningen mot skid-VM i Dalarna 2015. Så även Falu Energi & Vatten.

Ambitionen med Beyond Skiing Foundation är att tillsammans med skid-VM i Dalarna skapa en dynamik och tillväxt för hela regionen och att satsningen leder till bestående värden långt efter 2015.

– För oss var det självklart att gå in och stötta satsningen på ett skid-VM i Falun. Vi har också genom vårt medlemskap fått möjlighet att i tidigt skede vara med och påverkat vilken profil skid-VM ska ha beträffande miljö- och klimatpåverkan. Även hanteringen av allt avfall som kommer från ett så stort evenemang. Vårt medlemskap har också skapat ett bra nätverk, där vi har haft möjligheten att marknadsföra Falu Energi & Vatten på ett ovärderligt sätt, säger Bengt Gustafsson, VD.

Vad vill vi uppnå med vår medverkan?

– Vi vill vara en aktiv part och se till att VM blir en framgång för Falun, Dalarna och Sverige. Vi vill visa upp att ett VM kan arrangeras klimatsmart och där allt avfall kan återvinnas. Vår vision är att det ska bli det mest miljövänliga VM som har arrangerats.

På vilka sätt kommer vi att vara delaktiga under själva VM-veckorna?

– Vi kommer att ha ansvar för elförsörjning, och backup för elen. Leverera värme genom fjärrvärme till tält och fasta byggnader. Ansvara för hela avfallshanteringen, ansvara för att vatten fungerar och inte minst hela fiberinfrastrukturen som möjliggör bevakning från de stora tv-bolagen och att alla som finns här på VM kan vara uppkopplade via till exempel smartphone.

Hur ser du på VM och vad hoppas du att det ska ge tillbaka till Falun?

– Falun kommer efter VM att ha en fullständigt unik arena för både vinteridrott och andra arrangemang. Utan VM hade Lugnet tyvärr gått en trist utveckling till mötes, så jag ser det som en unik möjlighet att fortsätta lyfta Falun som en attraktiv stad att bo och jobba i.

– Jag hoppas att Lugnet kan utvecklas med rullskidspår och att vi kan få ett skidspår som vänder sig till vasaloppsåkare och alla andra som vill åka skidor i flackare miljöer. Lugnet måste bli en plats där alla Falubor och övriga i länet kan njuta av både vinter- och sommaridrott.

Utmärkelser

Smarta energilösningar kan stoppa global uppvärmning

Ett av världens bästa energisystem finns i Falun

Under 2013 års Global District Energy Awards i New York fick vi ta emot ett prestigefyllt pris för utvecklingen av Faluns energisystem.

Hela 25 städer från olika delar av världen tävlade om priset Award of Excellence Modernization (Municipal scheme serving more than 10 000 citizens), som delas ut av International District Energy Association (IDEA) och Euroheat & Power. IDEA är en ideell branschorganisation som arbetar för att säkerställa tillförlitlig, prisvärd och ren energi.

– Priset syftar till att lyfta upp goda exempel på städer som arbetar för att tillhandahålla rena och hållbara energilösningar. Det är en stor händelse för oss alla på Falu Energi & Vatten, och för Falun. Vi har kämpat under flera år med att bygga upp ett smart energisystem, berättar Bengt Gustafsson, vd.

Faluns energisystem består av två kraftvärmeverk där det eldas med skogsavfall och returträ. Det i sin tur kokar vatten till ånga som sedan blir el. Det som blir kvar efter elproduktionen blir varmt vatten, fjärrvärme, som värmer Falun. Det varma vattnet kan också användas för att tillverka kyla, fjärrkyla eller torka spån som blir pellets.

Till systemet hör också tre vindkraftverk, fem vattenkraftstationer och en gasmotor som gör el av det slam som finns på reningsverket i Främby. Hela systemet ger helt klimatneutral el och minskar de globala utsläppen av växthusgaser motsvarande utsläpp från 47 000 bilar.

– Vår filosofi är enkel, vi försöker använda så lite primärenergi som möjligt till största och bästa nyttan för kunden. Under många år har vi byggt upp ett energisystem som är av världsklass. När jag säger vi menar jag engagerade medarbetare och alla kunder som valt att ansluta sig till vårt smarta system. Tillsammans har vi trott på möjligheten att bygga något smart. Priset är ett kvitto på att vi har tänkt rätt, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Fakta/Motiveringen till priset

Falu Energi & Vatten visar ett exemplariskt ledarskap för utveckling av lokal fjärrvärme genom att tillhandahålla rena, hållbara energilösningar. De bör inspirera andra städer och samhällen att ta nästa steg! Västermalmsverket har utvecklats från att enbart vara ett kraftvärmeverk till att bli en kombinerad bioenergianläggning med tillverkning av träpellets. Träpelletsfabriken möjliggör ökad produktion av förnyelsebar energi under den varma delen av året när behovet av värme är lägst.

Smarta energilösningar kan stoppa global uppvärmning

Landets bästa avfallsverksamhet

2013 var året då branschorganisationen Avfall Sverige för första gången utsåg landets bästa avfallsverksamhet. Premiärvinnare blev Falun.

Utmärkelsen baseras på uppgifter från ett verktyg som tagits fram av Avfall Sverige. Det används för att kunna jämföra kommuner med varandra och sträva mot att hela tiden bli bättre. Undersökningen visar statistik från materialåtervinning, matavfallsinsamling, nöjda kunder, avfallsmängd, avfallsavgifter och ekonomi under 2012.

– Avfall Sverige bedömer kvaliteten på sorteringen av Falubornas avfall och det visar att vi är medvetna och gör ett bra jobb – även på hemmafronten, säger Hanna Bergman, chef för Återvinning.

När det gäller de olika bedömningsområdena är Hanna extra stolt över nöjdheten hos kunderna.

– Det innebär att vi har lyckats jobba för Falubornas bästa. Vi når de mål vi sätter och det är ju faktiskt så att Faluborna är våra ägare. En nöjd ägare är den bästa ägaren.

Falun knep förstaplatsen före kommuner som Trollhättan, Ludvika och Borlänge. Men det är tajt i toppen:

– Nu gäller det att vi alla, tillsammans, fortsätter vårt framgångsrika arbete med sortering av avfall. Vi ska inte sluta att utveckla vår verksamhet bara för att vi är bäst i Sverige i år, avslutar Hanna.

Nominerad till Årets återvinningskommun

Falun var en av tre kommuner som nominerades till Årets återvinningskommun under Återvinningsgalan 2013.

Galan arrangerades av tidningen Recycling & Miljöteknik i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. För att få utmärkelsen krävdes det bland annat att kommunen arbetat aktivt med information, producentansvar och insamling av producentansvarsmaterial.

Vi stod inte som slutsegrare denna gång, utan kunde gratulera Nacka kommun till en fin utmärkelse. Men motiveringen för att bli nominerad visar att vi ligger långt framme i vårt återvinningsarbete. Jonny Gahnshag, kommunalråd i Falu kommun, var extra glad:

– Miljöarbetet är en viktig pusselbit för att skapa ett långsiktigt hållbart Falun, men det lockar också människor och verksamheter till kommunen.

Sveriges fjärde bästa elbilskommun

Under det gångna året utsåg föreningen Gröna bilister en vinnare av Elbilsbästa kommun 2013. Malmö, Gävle och Umeå var kommunerna som kommit absolut längst när det gäller avgasfri bilism. Men på en fjärdeplats fanns Falun.

– Fyra av 290 kommuner är en fantastisk bedrift och vi imponeras särskilt av hur ni fått bilister att våga testa elbilar. Steget upp till Malmö och Gävle är inte omöjligt att hämta in till 2014, säger Mattias Goldmann från Gröna bilister.

Elbilsbästa kommun är ett resultat av Elbilsrekordet, där Gröna Bilister rest avgasfritt från Ystad till Haparanda med åtskilliga omvägar. Uppdraget var att sammanställa vad som görs i landets kommuner, sprida goda exempel och uppmana kommuner, företag och enskilda att snabba på bytet till avgasfri bilism. Man har även genomfört en omfattande riksenkät för att kunna sammanställa resultat.

Som fjärde bästa kommun utmärkte vi oss för våra många laddplatser, införandet av snabbladdningsstation, de egna elbilarna och inte minst arbetet med att få andra företag att testa elbilar.

Medarbetare

Inom Falu Energi & Vatten finns över 100 år av samlad kunskap som förstärkts med nya moderna verksamheter. För oss är omtanke varje dag en viktig devis som vi alla inom företaget försöker följa. Att bidra till en enkel och bekväm vardag är vårt grundläggande uppdrag.

Arbetsgivarvarumärket

Falu Energi & Vatten är ett företag som hela tiden finns närvarande i människors vardag. Vad vi levererar och på vilket sätt speglar vårt förhållningssätt till våra kunder.

Våra ledstjärnor – pålitlig, effektiv och uthållig – utgör grundstenarna i vårt förhållningsätt till kunderna. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som öppna och ärliga. Vi tar ansvar och skapar trygghet samtidigt som vi är kreativa och hittar nya lösningar för att nå våra mål.

Hos oss arbetar många olika yrkeskategorier som till exempel energi- och miljöingenjör, ekonom, drifttekniker, It-tekniker, kommunikatör, elektriker, projektledare, kundservicepersonal, receptionist, montör och renhållningsarbetare.

Våra medarbetare erbjuds en trygg anställning i ett framåt företag med möjligheter till personlig utveckling.

Medarbetare i siffror

Medarbetare i siffror